Home
About me
Rehabilitation - Physiotherapist - Programs
News about me
Events
Books - Polish
Review - Polish
Public Relations
Contact
Logo - Media
Łukasz Lucas Porawski - author
 

Rehabilitation - Physiotherapist - Programs

 

Rehabilitation, physiotherapy, programs

   Movement is a one of the basic forms that appears in the way of our development, we will need a function of activity - the movement is a life.
Motor development is closely linked to the achievement of control all the over body movements by co-ordinating nerve centers, nerves and muscles.
The key areas aimed at fully functioning human being are:
- touch
- sight
- hearing
- speech
- mobility and efficiency of the hands

   These elements are stimulated properly and extensively in the rehabilitation of children with damage, cerebral palsy, as a form which is developing a child. Entering exercises aimed at achieving physical perfection, sound therapy, education, intellectual development using the form of bits of intelligence and proper diet with lots of vitamins, promotes a way of organizing the rehabilitation of the child. Preparing the child life in society is by presenting the principles of social life taking care also of emotional development.

   Every day used in his full-time for a child in need of rehabilitation becomes the fulfillment of our commitment in his life. Bearing in mind that the time is the enemy of children with disabilities.

   If you have questions, need help with rehabilitation, looking for solutions to your child, please contact on my email: ella.porawska@gmail.com

                                                  Therapist - Ella Porawska



Rehabilitacja, Fizykoterapia, Programy

   Ruch to jedna z podstawowych form jaka pojawia się na drodze naszego rozwoju, abyśmy mogli funkcjonować potrzebujemy aktywności - ruch to życie.
Rozwój ruchowy jest ściśle powiązany z osiąganiem kontroli nad ruchami ciała poprzez skoordynowanie ośrodków nerwowych, nerwów i mięśni.
   Najważniejszymi obszarami służącymi do pełnego funkcjonowania człowieka są:
- dotyk
- wzrok
- słuch
- mowa
- ruch oraz sprawność rąk.

    Te elementy stymulowane odpowiednio i intensywnie podczas rehabilitacji dzieci z uszkodzeniem, porażeniem mózgowym tworzą jednostkę, w której rozwija się mały człowiek. Wprowadzanie ćwiczeń zmierzających do osiągania doskonałości fizycznej, muzykoterapii, edukacji w rozwoju intelektualnym posługując się min. formą bitów inteligencji i odpowiedniego sposobu żywienia z dużą ilością witamin, kształtuje sposób zorganizowania dnia rehabilitacji dziecka.
Przygotowanie go również od strony życia w społeczeństwie następuje poprzez przedstawienie zasad współżycia społecznego dbając także o rozwój emocjonalny.

   Każdy dzień wykorzystany w pełnym jego wymiarze dla dziecka potrzebującego rehabilitacji staje się spełnieniem naszego zaangażowania w jego życie. Pamiętając przy tym, iż czas jest wrogiem dzieci niepełnosprawnych.

   Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy w rehabilitacji, szukasz rozwiązań i program dla swojego dziecka, prosze skontaktuj się na mój email: ella.porawska@gmail.com 

                                              Terapeutka - Ella Porawska





=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=